Niklas StjernaNu har jag börjat ordna upp några av Hanna Rydhs undersökningar på Adelsö. Bland annat har jag registrerat föremål från en undersökning av sex gravar på ett gravfält vid Kunsta. Vid registreringen utgick jag från museets huvudkatalog. Jag undvek alltså att konfrontera föremålen nere i magasinet. Orsaken till detta var att jag tänkte att det skulle vara lätt att i efterhand se vilka föremål som eventuellt hamnat på villovägar.

Efter att föremålen i huvudkatalogen matats in i museets databas var det dags att leta reda på sakerna. Det kan ibland vara lite struligt om föremålen saknar fyndnummer. Dessutom händer det att beskrivningen i katalogen är lite otydlig. Så var det till exempel med två föremål vars konturer var hastigt avritade i den handskrivna katalogen. Det ena var beskrivet som ett ”djurhuvudformat bronsbeslag med granatinläggningar”. Efter en snabb titt i askarna med föremål från den aktuella graven hittade jag en lapp som visade att ”beslaget” tydligen var utställt. Jag gjorde därför en sökning i databasen. Det enda som fanns inlagt var ett ”betsel”. Men bilden såg ut så här:


Foto: Statens historiska museer SHM

Av bilden att döma stämde det bra. Men något betsel var det säkert inte. Jag tänkte att det vore roligt om det kanske gick att hitta ”beslaget” i Fornvännen. I tidskriftens digitala upplaga är det lätt att söka igenom alla artiklar som är skrivna mellan 1906 och 2005. En sökning på ”Kunsta” gav följande resultat. Redan andra träffen på listan visade sig vara intressant. En artikel av Birgit Arrhenius med titeln En vendeltida smyckeuppsättning.

På sidan 84 fanns faktiskt ”beslaget” med på bild. Det var förstås varken ett ”beslag” eller ett ”betsel”, utan en så kallad pärlspridare. Pärlspridarna användes för att fördela halssmyckenas pärlsnoddar så att de bildade en krage. Just denna yngre form av platta pärlspridare med djurornamentik förekommer främst i Mellansverige och kan dateras till 700-talet e. Kr.

Det andra föremålet som inte gick att återfinna direkt visade sig också vara en liknande pärlspridare. Så nu har två anonyma ”beslag” genom uppordning återfått sin identitet.
Fornminnesskylt vid Kunsta
Foto: Niklas Stjerna

Även på skylten vid gravfältet står det förstås att man hittade ett ”bronsbeslag med granatinläggningar”.