År 1934 överlämnade förste provinsialläkare Knut Bergström ett keramikkärl och några brända ben till museet. Benen låg i ett kuvert med följande påskrift:

Detta kuvert innehålla benfragment av en fornnordisk nordbo och äro de funna i en gravurna, som uppgrävdes av Richard Bergström 1880 å en gravplats å Adelsö i Mälaren. Gravplatsen var belägen strax söder om s.k. Skansberget, Stenby, Adelsö.

Stockholm 2/2 1920

Med Kand Knut Bergström

Senare har någon analyserat benen och konstaterar att det ”synes vara ben av en kvinna på grund av benstrukturens finhet.”