Gredby på södra delen av Adelsö är tillsammans med Lundkulla en av de byar som bäst bibehållit en samlad bykaraktär, och inte splittrats i samband med laga skiftesreformen.

Vid Gredby och det angränsande Mälby finns två gravfält från järnålder. Dels ett större med 70 synliga gravar som ligger i direkt anslutning till den moderna bebyggelsen, dels ett mindre som är beläget i kanten av en skogsklädd höjd 250 meter sydväst om det stora gravfältet.

På det stora gravfältet (Adelsö 10:1) har sju gravar undersökts åren 1916 och 1920. Däribland en skeppsformig stensättning och en treudd. Såväl den skeppsformiga stensättningen som treudden innehöll brandlager med brända ben. Detta tyder på att gravarna är från yngre järnålder eftersom dessa typer av anläggningar i äldre sammanhang brukar vara fyndtomma. Fynden finns vid Historiska museet och har inventarienummer SHM 16576.

På det lilla gravfältet (Adelsö 23:1) finns en hög som kallats för Kung Racks grav. Högen är omnämnd av Nils Henrik Sjöborg (1767-1838) – även känd under namnet Baldur – som var medlem i Götiska Förbundet. Sjöborg skrev bland annat verket Samlingar för Nordens fornälskare, som gavs ut i tre volymer 1822-1830. Den sista delen av verket ägnas inledningsvis åt ”fornålderns minnesmärken” på Adelsö och Björkö.

I samband med en uppräkning av ortnamn som anspelar på hundar eller ”rackor” nämner Sjöborg Kung Racks grav. Redan tidigare fanns det forskare som sett dessa namn som bevis för att Hunnerna kommit till Sverige på 400-talet e.Kr och att de ”i anledning af uttalets likhet” fick namn av hundar och racka. Sjöborg antar därför att gravarna vid Gredby och Mälby är minnen ”efter förfädernas strider med Hunnerna”. Han nämner även att man tidigare ska ha påträffat ”urnor af järn” i just Kung Racks grav.

Eftersom Sjöborgs bok inte längre är upphovsrättsskyddad går den att ladda ner och läsa i sin helhet genom Googles biblioteksprojekt. Originalet kommer från Forskningsbiblioteken vid New York Public Library. Här följer ett utdrag:

Text ej tillgänglig
Ur: Sjöborg, N. H. 1830. Samlingar för Nordens fornälskare. Tredje Tomen. Stockholm, sid. 27.

Även Kung Racks grav undersöktes emellertid av Hanna Rydh år 1920 och visade sig faktiskt innehålla två begravningar. Dels resterna av en kista med ett skelett, dels ett stort brandlager som innehöll brända ben och ett stort antal föremål. Båda gravarna kan dateras till vikingatid. Fynden från gravfältet med Kung Racks grav finns vid Historiska museet och har inventarienummer SHM 16577.

Plan av Grav I, ”Kung Racks grav” vid Rackmyra, Gredby. Undersökt av Hanna Rydh år 1920.

Fragment av islamiskt silvermynt från brandlagret i Grav I, enligt bestämning sannolikt samanidiskt och slaget 905/906 e.Kr. Myntherre Isma’il ibn Ahmad.